Inledning  

Skolan skall enligt skollagen och diskrimineringslagen ta fram årliga planer för hur man skall förebygga och arbeta med diskriminering (likabehandlingsplan) och kränkande behandling (årlig plan). På många skolor sammanförs de två planerna till en. Planen benämns likabehandlingsplan.

Skolor ska ha en nolltolerans vad gäller diskriminering och kränkande behandling.  

Vad innebär ”kränkande behandling”!?

Kränkande behandling är när någon eller några kränker någon eller några andra. Synonymer till verbet ”kränka” är förolämpaförödmjukasåravanäravanhedraskändaförnärma och skymfa.

Frågor

Kan du ge ett exempel på kränkande behandling?

Vad innebär ”diskriminering”?

I svensk lag är vissa delar av din personlighet skyddade under lagen mot diskriminering. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att behandla någon sämre än någon annan på grund av den delen av personligheten.

Om någon eller några kränker dig pga följande innebär det att den eller de kan straffas enligt diskrimineringslagen:

Kön: Att du är kvinna, man eller icke-binär.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att du inte identifierar dig som kvinna eller man eller att du genom din klädsel eller på annat sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. 

Etnisk tillhörighet: Att du tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.  

Religion eller annan trosuppfattning: Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar, som har grunder som är jämförbara med religion, till exempel buddism och ateism.  

Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga variationer av din funktionsförmåga. 

Sexuell läggning: Att du till exempel är homosexuell, bisexuell, heterosexuell, asexuell eller polyamorös.  

Ålder: Att du har uppnått en viss ålder.

Vision  

Alla skolor har en vision vad gäller likabehandling. En vision kan ses som ett mål att jobba mot. Skolan jag jobbar på har till exempel följande vision:

Vår skola ska vara en skola;

  • där alla trivs, känner sig trygga, har inflytande och har möjlighet att utvecklas och utifrån sina förutsättningar nå målen för skolformen.  
  • där  alla har och känner sig ha lika rättigheter och möjligheter att nå målen för skolformen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder 
  • där ingen individ upplever sig diskriminerad eller kränkt.  

Åtgärder

Utifrån skolans vision ställer skolan upp olika åtgärder. Det kan till exempel vara att man jobbar med likabehandling på lektionerna, att man har skolråd / studeranderåd och att elever alltid ska tas på allvar om de berättar om en kränkning eller diskriminering.

Här är en film om likabehandling på Sfi Folkuniversitetet i Karlstad.